ភ្លេចលេខសម្ងាត់


ភ្លេចពាក្យសម្ងាត់នឹងត្រូវបានសារដែលបានផ្ញើទៅប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នកដើម្បីបំពេញក្នុងការចុះបញ្ជីនេះសូមពិនិត្យមើលការកំណត់ឡើងវិញនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក。.

ចន្លោះដែលត្រូវបំពេញ*
2637